regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Zwierzęta – mistrzowie relaksu”

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu Notokoty „Zwierzęta – mistrzowie relaksu” jest Notofoto Studio Sp. z.o.o. Grabskiego 100/31 35-312 Rzeszów NIP 8133804144, kontakt@notokoty.pl (dalej „Organizator”).

2. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram i Facebook. Serwis Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram i do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram i Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram i Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.02.2022 i trwa do dnia 12.02.2022 do 23:59. 

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub niepełnoletnia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,

1.3.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

1.4.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

1.5.  Wykonała Zadanie Konkursowe.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

§4. Zasady Konkursu i przebieg

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram i w serwisie Facebook na profilu Organizatora pod adresami:

https://www.instagram.com/notokoty/

https://www.facebook.com/notokoty

2. Zadanie Konkursowe polega na:

 • dodaniu pod postem  konkursowym na Instagramie komentarza z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego Twój zwierzak to mistrz relaksu?
Opcjonalnie:
 • Zaobserwowaniu profilu sponsora nagrody https://www.instagram.com/littleforms
 • Udostępnieniu na swoim stories zdjęcia konkursowego lub zaproszeniu trzech znajomych do udziału w zabawie.

i/lub:

 • dodaniu pod postem  konkursowym na Facebooku komentarza ze zdjęciem, które będzie interpretacją tematu: „Mój zwierzak – mistrz relaksu”

Opcjonalnie:

 • Zaobserwowaniu profilu sponsora nagrody  https://www.facebook.com/littleforms
 • Udostępnieniu na tablicy zdjęcia konkursowego lub zaproszeniu trzech znajomych do udziału w zabawie.

3. Udział w Konkursie biorą odpowiedzi związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób i zwierząt oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram oraz Facebook do maksymalnie 7 ( siedmiu)  dni roboczych od zakończenia Konkursu. Zwycięzców wybierze dwuosobowe jury, kierując się kreatywnością wykonania zadania. Lista zwycięzców pojawi się pod postami konkursowymi i na stories @notokoty. 

7. Opcjonalnie Uczestnicy mogą, ale nie muszą obserwować profil Organizatora (https://www.instagram.com/notokoty/)

§5. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są:

 • Legowisko Pufa prostokątna jasnoszara mała o wartości 290zł
 • Legowisko Pufa prostokątna antracytowa mała o wartości 290zł
 • Legowisko Pufa prostokątna musztardowa mała o wartości 290zł
 • Legowisko Pufa prostokątna antracytowa duża o wartości 320zł
 • Legowisko Pufa prostokątna jasnoszara duża o wartości 320zł
 • 2x mata duża zwijana jasnoszara o wartości 189zł.
 • 2x mata duża zwijana czerwona o wartości 189zł.
 • 2x mata mała składana beżowa o wartości 175zł. 

2. Sponsorem nagród jest DKoncept architektura wnętrz, NIP: 5532446584, REGON 360530762.

3. Łączna wartość nagród wynosi 2441zł. 

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram lub komentarz na portalu Facebook wysłane z oficjalnego konta Notokoty (https://www.instagram.com/notokoty/). Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie w ciągu siedmiu dni prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Wysyłka nagród wyłącznie na terenie Polski.

5. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 5 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.

6. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Organizatora  z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. 

8. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Notofoto Studio Sp. z.o.o. Grabskiego 100/31 35-312 Rzeszów NIP 8133804144. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://notokoty.pl/regulamin/

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@notokoty.pl Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych